• Odwiedziło nas: 53867 osób
  • Do końca roku: 213 dni
  • Do wakacji: 23 dni

26-434 Gielniów

ul. Szkolna 5

Tel: (48) 672-00-15

Środa, 2016-06-01

Imieniny:

Gracji, Jakuba

Publiczna Szkoła Podstawowa

Jesteś tu: » Strona główna » szkolne » Publiczna Szkoła Podstawowa

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ               

IM. ARMII KRAJOWEJI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W GIELNIOWIE

 

 

 

 

 

  Uchwalony przez Radę Rodziców .18.10.2011r.

                                             

 

 

 1.  MISJA  SZKOŁY

 

- Nasza placówka to przedszkole  ( PS ) i szkoła środowiskowa ( PSP im. AK ), aktywna

  w której uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, rozwijają zainteresowania i zdolności,   

  bawią się wspierani przez nauczycieli i rodziców ;

- Struktura naszej placówki opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech  

  podmiotów :  uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy tworzą wspólnotę wychowawczą .

- Placówka swoje działania opiera na wartościach patriotycznych  i obywatelskich .

- Podstawą  naszego działania jest rzetelne  zdobywanie , pogłębianie i przekazywanie

  wiedzy przydatnej w pełnieniu różnych odpowiedzialnych ról społecznych.

- Placówka określa model swojego absolwenta

  - jest nim uczciwy i prawy obywatel potrafiący znaleźć się w nowoczesnym społeczeństwie

    polskim, stosujący się do norm i reguł społecznych .

- Podstawowym obowiązkiem i  prawem ucznia jest nauka i uczestniczenie w zajęciach

   i spotkaniach określonych Statutem Szkoły i innymi regulaminami placówki.

 

 

2.  DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

    

     Uwzględniają odpowiednio :

a)      wychowanie patriotyczno – obywatelskie ;

b)      wychowanie do życia w rodzinie;

c)      edukację regionalną;

d)     edukację prozdrowotna /promowanie zdrowego stylu życia/;

e)      zapobieganie patologią i uzależnieniom;

f)       przeciwdziałanie agresji i przemocy;

g)      planowanie przyszłości wychowanków;

h)      wychowanków udział w akcjach charytatywnych i humanitarnych,

i)        kształtowanie postaw właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożeń.

 

3. WIZJA ABSOLWENTA ZSP W GIELNIOWIE

 

ZSP w Gielniowie swoimi działaniami dąży do tego, aby absolwent był :

- odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny

- samodzielny, zaradny , otwarty, tolerancyjny,

- uczciwy, prawy, prawdomówny,

- kulturalny, taktowny, szanujący innych,

- krytyczny wobec siebie i innych,

- wyposażony w wiadomości i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie .

 

4. PLACÓWKA    

   

   posiada program wychowawczy zgodny z przepisami prawa ,  a wartości w nim zawarte są

   uzgodnione z rodzicami i przez nich akceptowane .

 

5. CELEM NADRZĘDNYM PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ JEST :

  

    wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i  społecznego uczniów poprzez

    dbanie o całościowy rozwój wychowanków .

 

 

6. CELE OPERACYJNE :

 

 - rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności poprzez odpowiednią motywację;

- współpracowanie z rodzicami  w przygotowaniu ucznia do życia społecznego;

- wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodzicami i kolegami;

- zachęcanie do wysiłku i pracy nad sobą;

- kształtowanie samorządności i poczucia odpowiedzialności za własną edukację, przez

  sumienne wykonywanie obowiązków i planowanie własnej przyszłości .

 

7. Program wychowawczy jest kompatybilny ze Szkolnym Systemem Oceniania zachowania 

    wychowanków .

 

 

 ROZDZIAŁ  I

 

1. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

    KLAS :

    - podnoszenie autorytetu rodziny,

    - tworzenie kultury pozytywnych wzorów,

    - kształtowanie młodego człowieka,

    - rozwój podstawowych form rekreacji, działalności sportowej i turystycznej,

    - ochrona uczniów przed  negatywnym skutkiem mediów,

    - przeciwdziałanie narkomani, alkoholizmowi i przestępczości nieletnich,

    - uświadamianie uczniom, ze wspólnoty : rodzina, grupa społeczna, środowisko lokalne

      i ojczyzna stanowią wielką wartość społeczną, w życiu każdego człowieka i że każdy ma 

      wobec tych wspólnot obowiązki,

    - uczenie i zapoznawanie ze zwyczajami i  obyczajami naszego środowiska lokalnego,

    - uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody,

    - kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,

    - kształtowanie umiejętności słuchania  i rozumienia innych ludzi oraz ich poglądów .

 

2. POWINNOŚCI NAUCZYCIELI

    Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy

    edukacyjnej , polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania,

    kształcenia i wychowania .

    W swej pracy wychowawczej wspierają w tym  zakresie działania i obowiązki rodziców

    lub prawnych opiekunów. Zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności :

    - znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego,

    - rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy,

      dobra i piękna w życiu,

    - poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich

      celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

    - uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, oraz przygotowali się do życia w rodzinie,

      społeczeństwie lokalnym, państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego

      i kształtowania postaw patriotycznych,

    - przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyboru i

      hierarchizacji  wartości , oraz mieli możliwość doskonalenia się,

    - kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia

      ich poglądów,

    - umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów .

 

3.  POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW  KLASOWYCH

     - współpraca i współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie,

     - uzgadnianie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i koordynowanie

       ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, w szczególności wobec tych,

       którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka,

     - współpraca z rodzicami uczniów i utrzymywanie z nimi stałego kontaktu przez :        

        - poznawanie warunków domowych wychowanków oraz ich potrzeb opiekuńczo-

          wychowawczych , organizowanie pomocy rodzicom,

        - włączenie rodziców do planowania i realizowania wybranych działań wychowawczych

          klasy i szkoły,

     - współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistami

        świadczącymi usługi w rozpoznawaniu potrzeb i uzdolnień oraz rozwiązywaniu

        trudności uczniów,

     - animowanie życia zbiorowego klasy, bycie powiernikiem spraw uczniów, oraz

       bycie mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrzklasowych

       oraz pomiędzy uczniami i dorosłymi,

     - prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego ( dziennika lekcyjnego, arkuszy 

       ocen )  oraz innych dokumentów wprowadzonych innymi zarządzeniami .

 

4. POWINNOŚCI ZESPOŁÓW KLASOWYCH

    - udział w życiu społecznym szkoły ,

    - rozwój samorządności grup rówieśniczych,

    - dbanie o ład i porządek w klasach i na terenie wokół szkoły ,

    - kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze .

 

ROZDZIAŁ  II

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

    z uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia,

    wyznania oraz przekonań .

2. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, nie ponoszą jednak

    wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania .

3. Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców .

4. Zasady współpracy szkoły z rodzicami :

   - rozpoczyna się przy przyjmowaniu dziecka do placówki,

   - trwa ciągle i systematycznie i nie ogranicza się wyłącznie do wywiadówek,

   - musi zachodzić spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą i rodziną,

   - rodzice mają prawo do realizowania przez szkołę obowiązku współdziałania

     w zakresie wychowania moralnego i religijnego swoich dzieci zgodnie z preferowanymi

     przez siebie przekonaniami,

   - wzajemne kontakty opierają się na zasadzie partnerstwa,

   - w stosunku do dzieci zaniedbanych, szkoła podejmuje wobec nich funkcje opiekuńcze,

   - wychowawcy mają obowiązek zapoznawania się z warunkami domowymi uczniów,

   - wychowawcy ( nauczyciele ) rozpoznają problemy wychowawcze i psychologiczno-

   -pedagogiczne uczniów oraz uwzględniają ich potrzeby w tym zakresie, stosownie

    udzielając odpowiedniej opieki i pomocy.

 

5. PODSTAWOWE FORMY WSPÓŁPRACY  PLACÓWKI I RODZICÓW :

-  organizowanie przez szkołę 1 raz na kwartał spotkań z rodzicami informujących

   o  postępach  w nauce i zachowaniu uczniów,

-  organizowanie przez placówkę przy współpracy  rodziców imprez sportowo-rekreacyjnych,

-  zaproszenie rodziców na uroczystości szkolne ( inauguracja i zakończenie roku szkolnego

   i inne ),

-  organizowanie przez rodziców imprez okolicznościowych (choinki noworocznej,

   Dnia Dziecka),

-  pedagogizacja rodziców,

-  wykonywanie przez rodziców klas I i klasy VI prac społecznie użytecznych na rzecz

   szkoły, pozyskiwaniu przez rodziców środków na rzecz lepszego funkcjonowania szkoły .

 

ROZDZIAŁ  III

 

WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM

I INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE GMINY I POWIATU .

 

Samorząd terytorialny w ramach swoich kompetencji stara się współdziałać z placówką i rodzicami w celu objęcia pomocą dzieci

z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzi akcję dożywiania dzieci oraz podejmuje inne działania  wspomagające

placówkę i rodziców w procesie wychowawczym .

 

Starostwo Powiatowe w Przysusze organizuje międzyszkolne imprezy integrujące dzieci

z terenu powiatu.

 

ROZDZIAŁ  IV

 

TREŚCI WYCHOWAWCZE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

1. Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną

    potrzebą intelektualnych wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym, potrzeba działania

    jako narzędziem służącym poznawaniu otaczającej rzeczywistości .

   Każde dziecko rozwija się w tym czasie indywidualnie, w charakterystycznym tylko dla

   niego rytmie i tempie. Zadaniem  przedszkola jest więc organizowanie różnorodnych

   sytuacji edukacyjnych sprzyjających temu rozwojowi .

   Podejmowane działania wychowawczo – dydaktyczne powinny prowadzić do :

   - zapoznania z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim oraz elementarnymi

     przepisami ruchu drogowego,

   - wyrobienie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z higieną osobistą,

     spożywaniem posiłków,

   - wdrażania do przestrzegania norm, praw i zasad współżycia zbiorowego,

   - wyrabiania samodzielności i umiejętności działania na rzecz innych,

   - wzmacniania więzi uczuciowych z rodziną,

   - uświadamiania poczucia przynależności narodowej, zaznajomienie z godłem, barwami

      narodowymi, hymnem,

   - uświadamiania zmian zachodzących w przyrodzie,

   - wyrabiania pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt,

   - wzbogacania słownika oraz doskonalenie mowy komunikatywnej, poprawnej pod

     względem gramatycznym,

   - doskonalenia wymowy poprzez stosowanie zabaw i ćwiczeń oddechowych, słuchowych

     i artykulacyjnych ,

   - organizowania zabaw sprzyjających przyswajaniu elementarnej umiejętności czytania,

   - wyrabiania gotowości, do nauki  pisania,

   - kształtowania pojęć matematycznych,

   - wyrabianie wrażliwości na wartości estetyczne w otoczeniu (rozpoznawanie kolorów,

     kształtów, wielkości, dźwięków ),

   - umacniania wiary dziecka we własne siły i  podnoszenie własnej wartości .

 

2. Edukacja w szkole, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie

    społeczne, powinna przede wszystkim :

   - prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania

      i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się

     prostymi  narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,

   - rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego

     do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata ,

   - rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą,

     przygotować do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego

     wysiłku intelektualnego i fizycznego,

   - rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego  indywidualne

     zdolności twórcze ,

   - umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność  osiągania wartościowych i trudnych

     celów,

   - rozwijać umiejętność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci

     historycznych od fantastycznych,

   - kształtować nawyki dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną: wyrabiać

     czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

   - rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otaczania rodzinnego, społecznego,

     kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,

   - wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

   - stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej

      muzycznej i ruchowej,

    - zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań

      prozdrowotnych,

   - zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym

     środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

   - uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych

     szans ,

   - stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania

     odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

   - stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych .

 

 EDUKACJA W SZKOLE  podzielona jest na dwa etapy.

 

I etap edukacyjny – klasy  I – III

 

Realizowana w oparciu wszechstronnego:

1. Działania wychowawcze:

- umiejętności służących zdobywaniu wiedzy,

- umiejętności nawiązywania i utrzymania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi,

  dorosłymi i z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innych narodowości itp.,

- poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju,

- umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

- rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,

- uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak : rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna

  stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka,  i że każdy ma wobec tych wspólnot

  obowiązki ,

- kultywowanie zwyczajów, obyczajów narodowych i kształtowanie właściwych zachowań w

  środowisku  rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli,

- wyrabianie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody,

- rozpoznawanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez uczniów

  podstawowych umiejętności : czytania, pisania i liczenia; odpowiednio do tego

  prowadzenie ćwiczeń usprawniających,

- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,

- zapoznanie dzieci z polską i światową klasyczną literaturą dziecięcą,

- uczenie właściwych zachowań w sytuacjach  nadzwyczajnych, zagrażających      

  bezpieczeństwu uczniów.

2. Zadania wspomagające wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, w tym szczególnie:

 1/  dbałość o sprawność fizyczną i zdrowie:

  - stworzenie odpowiednich warunków pracy w klasie polegające na dostosowanie ławek i

   krzeseł do wzrostu ucznia i właściwe oświetlenie sal lekcyjnych,

  - organizowanie wycieczek sportowo-rekreacyjnych, gier i ćwiczeń terenowych, ćwiczeń

   śródlekcyjnych,  

  - indywidualizacja zajęć sportowych i dostosowywanie liczebności grup do rodzaju zajęć,

  - rozwój turystyki; realizacja wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych

   i rajdów w celu poznania piękna naszego kraju,

  - rozwój sportu szkolnego,

  - realizowanie tematyki związanej z zasadami bezpieczeństwa w i poza szkołą,

  - poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

  - prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień na godzinach wychowawczych i na zebraniach

   z rodzicami,

  - propagowanie higieny i zdrowego trybu życia na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 2/ Kształtowanie umiejętności korzystania z czasu wolnego:

  - pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-ruchowe realizowane na zajęciach świetlicowych,

  - prowadzenie przedmiotowych kół zainteresowań,

  - udostępnianie uczniom w czasie wolnym od zajęć pomieszczeń szkolnych, sprzętu i

   pomocy,

  - poznanie różnych form czynnego wypoczynku,

 3/ Twórcza i aktywna postawa ucznia zgodna z jego możliwościami:

  - udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

  - promowanie najciekawszych prac plastycznych i technicznych w szkolne i środowisku,

  - nadanie odpowiedniej rangi przedmiotom artystycznym w celu uwrażliwienia uczniów na

    piękno i rozwijanie ich aktywności twórczej,

  - dbałość o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,

  - stosowanie różnych metod aktywizujących w procesie dydaktycznym,

 4/ zapobieganie trudnościom wychowawczym i niedostosowaniu społecznym:

  - zapoznawanie uczniów z prawami i obowiązkami uczniów zawartych w prawie     

   oświatowym na zajęciach lekcyjnych,

  - rozpoznawanie dzieci z deficytami i obejmowanie ich pomocą psychologiczno-

   pedagogiczną,

  - korygowanie deficytów rozwojowych i trudności będących wynikiem zaniedbań

   środowiskowych poprzez organizację różnych zajęć wspomagających,

  - zapewnienie uczniom pomocy w odrabianiu lekcji w świetlicy szkolnej,

  - wspólne rozwiązywanie konfliktów między uczniami, rozmowy indywidualne z  

 wychowankami i ich rodzicami, spotkania z pedagogiem szkolnym, pogadanki z policjantem,

   - pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej;

  5/ pomoc uczniom w trudniej sytuacji materialnej:

  - współpraca z instytucjami niosącymi pomoc materialną i rzeczową,

  - dożywianie uczniów,

  - zwalnianie uczniów z opłat szkolnych,

  - organizowanie akcji charytatywnych,

  6/ kultywowanie tradycji własnej rodziny, szkoły, regionu i kraju:

  - udział uczniów w uroczystościach i akademiach szkolnych,

  - realizowanie imprez klasowych,

  - organizowanie imprez środowiskowych,

  - prowadzenie kroniki placówki,

  - wyrabianie szacunku wobec symboli narodowych, lokalnych i szkolnych,

  7/ kształtowanie postaw obywatelskich. Wdrażanie do samorządności i świadomego

   uczestnictwa w życiu społecznym:

  - uświadomienie uczniom, że zdobywanie wiedzy jest najważniejszą dziedziną życia szkoły,

  - realizowanie na zajęciach lekcyjnych tematyki związanej z ważnymi wydarzeniami w

   środowisku lokalnym, w kraju i na świecie,

  - tworzenie prawa szkolnego przez uczniów, rodziców i nauczycieli,

  - działalność organizacji szkolnych,

  - udział w akcjach charytatywnych i humanitarnych;

 8/ kształtowanie właściwego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego:

  - udział w akcji „Sprzątania Świata”,

  - obchody Światowego Dnia Ziemi,

  - dbałość o piękny wygląd klasy i placówki,

  - wycieczki przedmiotowe celem poznania najbliższej okolicy,

  - opieka nad zwierzętami w okresie zimowym,

 9/ tolerancja wobec różnych ras, religii, wyglądu zewnętrznego. Dostrzeganie potrzeb i praw

  własnych i innych osób:

  - wdrażanie uczniów do dyskusji na temat tolerancji i kształtowanie umiejętności   

   rozwiązywania konfliktów w duchu tolerancji,

  - uświadamianie uczniom, iż społeczeństwo nie jest jednolitą grupą pod względem: rasy,

   narodowości, religii, przekonań,

  - uświadamianie uczniom praw i potrzeb innych ludzi,

  - tworzenie zrozumiałego dla wszystkich prawa i odpowiednie jego egzekwowanie,

  - rozpoznawanie potrzeb środowiskowych szkoły,

  - budzenie opiekuńczego stosunku do młodszych i niepełnosprawnych.  

II etap edukacyjny

 

1. Język polski

Dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez :

- umiejętność czytania ze zrozumieniem różnorodnych tekstów kultury,

- poprawne wypowiadanie się w mowie i piśmie,

- świadome i skuteczne posługiwanie się językiem,

- samodzielne myślenie i wyciąganie wniosków,

- dociekliwe i krytyczne odnoszenie się do otaczającej rzeczywistości,

- formułowanie problemów i poszukiwanie rozwiązań,

- odróżnianie i ocenianie wartości międzyludzkich takich jak : dobro, piękno, patriotyzm..

- poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka .

 

2. Historia i społeczeństwo

- budzenie zainteresowania przeszłością,

- rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, grupy

  etnicznej,  narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej,

- świadoma postawa patriotyczna i obywatelska motywująca do odpowiedzialnego

  uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym,

- odrodzenie szacunku do własnego państwa,

- poznanie wartości stanowiących istotny motyw działalności indywidualnej i publicznej

  w Polsce, Europie i Świecie ,

- dostarczenie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci

  z dziejów Polski ( w tym regionu ) oraz Europy i świata,

- zapoznanie z symbolami narodowymi, religijnymi i państwowymi; wyjaśnienie ich

  znaczenia oraz kształtowanie szacunku wobec nich . Rozwijanie postawy patriotycznej,

- kształtowanie wyobraźni historycznej,

- zapoznanie z elementarnymi pojęciami historycznymi,

- rozbudzanie zainteresowań przeszłością własną, swojej rodziny i narodu oraz

  korzeniami i rozwojem rodzimej kultury.

 

3. Plastyka i muzyka

 1.Pobudzanie wszechstronnego  rozwoju ucznia, a w szczególności :

- rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata,

- rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka, ,

- rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej i plastycznej,

- rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania i patrzenia,

- rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych i plastycznych .

2. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne i plastyczne .

3. Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze .

4. Wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów i atmosferę szkolną .

5. Stwarzanie sytuacji dających możliwość  przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego

    działania,  procesu twórczego, wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności .

6. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami już od początku edukacji.

7. Kształcenie postaw :

- szacunku do swojej pracy i kolegów,

- dbania o estetykę prac,

- pogłębianie i rozwijanie swoich zainteresowań.

 

 

4. Język angielski

- osiągnięcie poziomu opanowania języka zapewniającego  minimum komunikacji językowej,

- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości

  językowe, między innymi przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą ich

  indywidualnych umiejętności językowych,

- stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,

- rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych  kultur .

 

5. Matematyka

- rozwijanie  przez uczniów podstawowych pojęć matematycznych,

- rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,

- rozwijanie umiejętności czytania i tworzenia tekstów w stylu matematycznym ,

- kształtowanie umiejętności myślenia i formułowania wypowiedzi,

- rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie rozumienia prostych tekstów

  sformułowanych w języku matematycznym,

- rozwijanie umiejętności opisywania w języku matematycznym prostych sytuacji,

- ułatwianie dostrzegania problemów i badania ich w konkretnych przypadkach przez

  prowadzenie prostych rozumowań matematycznych .

 

6. Przyroda

- zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,

- rozumienie zależności istniejących  w  środowisku  przyrodniczym,

- zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywania ich opisu,

- poznawanie współzależności łączących człowieka i środowisko,

- poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody,

- wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko,

- dostarczenie wiedzy na temat człowieka, udzielanie uczniom pomocy w zrozumieniu

  samego siebie,

- przekazywanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego

  oraz warunków życia,

- umożliwienia prowadzenia obserwacji środowiska w najbliższej okolicy oraz w

  poznawanych regionach,

- przeprowadzanie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie i na mapie,

- umożliwienie prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywania prostych

  eksperymentów i interpretowania ich wyników,

- pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia,

- kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan .

 

7. Technika

- osiągnięcie elementarnego poziomu orientacji ogólnotechnicznej,

- doprowadzenie ucznia do poznania i oceniania swoich cech ,  możliwości i predyspozycji

  technicznych,

- kształtowanie postawy proekologicznej i prozdrowotnej,

- organizowanie wielostronnej aktywności technicznej ucznia,

- wdrażanie do świadomego  i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym,

- wdrażanie do racjonalnego gospodarowania czasem, materiałami i energią oraz zapoznanie

  z zasadami właściwej organizacji pracy,

- uświadomienie nie tylko korzyści, ale i zagrożeń wynikających z rozwoju techniki .

 

 

8. Informatyka

- zapoznanie ucznia z działaniem komputera,

- osiągnięcie elementarnego poziomu orientacji multimedialnej .

 

9. Wychowanie fizyczne

- zapewnienie możliwości rozwijania sprawności fizycznej,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne oraz współćwiczących,

- zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań mających na celu troskę o własne

  zdrowie i poziom sprawności fizycznej .

 

10. Religia

- kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych

  oraz wobec różnych sytuacji życiowych,

- przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej

  ich hierarchizacji,

- wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości ogólnoludzkich,

- ukazywanie uczniom konieczności doskonalenia samego siebie,

- ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących

  w życiu społecznym,

- uczenie szacunku dla siebie i innych,

- rozwijanie świadomości, odpowiedzialności za religijny rozwój wspólnoty .

 

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. AK

I PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM

W GIELNIOWIE

 

 

 

 

Program powstał na bazie :

·Rozporządzeń ministra Edukacji Narodowej

• środowiskowej diagnozy stanu i potrzeb

• analizy aktów prawnych

• analizy programu wychowawczego szkoły

 

Określenie celów i zadań do realizacji.

 

  Po analizie wyników diagnozy wyłoniły się ogólne potrzeby, problemy i oczekiwania, które zostały zredagowane w formie celów ogólnych.

 

 

Klasy

 

Cele ogólne

 

     I - III

 

- wdrożenie do życia w szkole i klasie

- zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowych reakcji na te zagrożenia.

    

     IV - VI

 

- zapobieganie zachowaniom agresywnym

- motywowanie do zdrowego stylu życia.

 

Cele te uszczegółowiono i zostały one przedstawione w formie zadań, które były spójne z :

- celami programu,

- wynikami środowiskowej diagnozy potrzeb,

- programem wychowawczym szkoły,

- planami wychowawczymi poszczególnych klas.

 

 

 

  Dobór treści:

Treści dobierane były z uwzględnieniem :

- wieku rozwojowego dzieci ,                                            - indywidualnych potrzeb dzieci ,

- programów nauczania ,                                                   -  potrzeb środowiskowych.

 

  Sposoby realizacji :

Przy wyborze sposobów realizacji i realizatorów istotne było :

- zróżnicowanie form zajęć ( dbałość o atrakcyjną formę zajęć ) ,

- stosowanie różnych metod pracy  ( w tym metod aktywnych ) ,

- dostarczenie wychowawcom scenariuszy zajęć ,

- zaplanowanie terminów realizacji celem zapewnienia ciągłości oddziaływania .

 

KLASY  I  - III

 

W klasach I – III celowo zastosowano uproszczoną strukturę programu. Sposobów realizacji nie umieszczono w tabeli,

ponieważ łączą się one ściśle z zasadami kształcenia zintegrowanego , a realizatorami są głównie wychowawcy klas.

 

Cel 1. Wdrażanie do życia w szkole i w klasie.

 

Zadania :

             - wdrażanie do przestrzegania statutu szkoły,

             - dbałość o estetykę klasy, znajdujące się w niej sprzęty,

             - kształtowanie umiejętności zachowania się wobec pracowników szkoły,

             - kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami – wyrabianie postaw wzajemnej pomocy.

 

Cel 2.  Zaznajomienie z zagrożeniami zdrowia człowieka i kształcenie prawidłowych relacji  na te zagrożenia .

 

Zadania :

             - uczenie zdrowego stylu życia ,

             - zachęcenie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach   u osób dorosłych ,

             - kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi ,

             - kształtowanie postawy ograniczonego zaufania do osób nieznanych ,

             - reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.

 

 

 

 

Cele

Treści

Termin realizacji

Osiągnięcia ucznia

 

 

 

     1.

KLASA I

 

 

 

- zaznajomienie z wybranymi treściami Statutu szkoły

- poznanie regulaminu klasy i norm zachowania w klasie

- uczenie właściwych zachowań wobec personelu szkoły

- zachęcanie do udzielania sobie pomocy

- zachęcanie do zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych

 wrzesień

 

 

 

cały rok

- uczniowie przestrzegają zasad i norm przyjętych w szkole i w klasie, dbając  o swoje otoczenie.

- kulturalnie zachowują się wobec

  rówieśników i pracowników szkoły.

- prawidłowo współdziałają w grupie, udzielając sobie pomocy.

 

KLASA  II

 

 

 

- zapoznanie z wybranymi treściami Statutu szkoły

- poznanie regulaminu klasy i norm zachowań

- swobodne wypowiedzi na temat pracy samorządu ( wybory

do samorządu klasowego ).

- uczenie reagowania na takie zjawiska jak przezywanie,

popychanie, bicie,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów między uczniami

wrzesień

 

 

 

 

 

cały rok

- uczniowie przestrzegają zasad i norm

  przyjętych w szkole i w klasie

 

- są samodzielni w dbałości o szkołę i klasę

 

 

-są tolerancyjni wobec innych

 

 

- umieją rozwiązywać konflikty w klasie

 

KLASA  III

 

 

 

- przypomnienie wybranych treści Statutu szkoły

- swobodne wypowiedzi na temat pracy samorządu klasowego

 - wybory do samorządu

- uczenie się lepszego zrozumienia siebie i innych

- uczenie się akceptacji i tolerancji

- uczenie reagowania na zjawiska przemocy zachęcanie do szukania pomocy u osób dorosłych.

 

- uczniowie samodzielnie potrafią dokonać wyborów do samorządu klasowego

- są samodzielni w rozwiązywaniu konfliktów

  bez użycia przemocy

- przestrzegają ustalonych regulaminów

- prezentują postawy tolerancji i akceptacji wobec innych.

 

  

 

    2.

KLASA  I

 

 

 

- poznanie zasad higieny osobistej ,

- zachęcenie do czynnego wypoczynku ,

- zapoznanie z czynnikami chorobotwórczymi ( bakterie ,

  wirusy ) ,

- wdrażanie do przestrzegania norm klasowych ,

- uczenie pokojowego rozwiązywania konfliktów ,

- kształtowanie  umiejętności zwracania się o pomoc do ludzi

  dorosłych ,

- poznanie numerów alarmowych.

 

- uczniowie znają zasady higieny osobistej, oraz wiedzą jakie są zagrożenia dla ich  zdrowia i życia ,

 

- znają normy obowiązujące w klasie ,

- chętnie zwracają się o pomoc do dorosłych ,

- reprezentują postawę ograniczonego zaufania do osób nieznanych.

 

 

KLASA  II

 

 

 

 

- wdrażanie do przestrzegania zasad higieny ,

- zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach poza lekcyjnych

  ( koła artystyczne, świetlica ) ,

- uczenie postaw prozdrowotnych

- poznanie wpływu substancji szkodliwych na organizm

 ( nazywanie tych substancji ) ,

- stworzenie kodeksu klasy ( nagrody, kary ) ,

- wdrażanie do rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy

- przestrzeganie przed niebezpieczeństwami mogącymi grozić ze strony  nieznanych osób

 

 

- uczniowie przestrzegają zasad higieny

   osobistej ,

- uczestniczą w różnych formach pomocy

  pozalekcyjnej ,

- umieją dbać o swoje zdrowie, umieją

  rozpoznać substancje, które szkodzą zdrowiu

 

- znają sposoby rozwiązywania konfliktów

  bez użycia przemocy ,

- prezentują postawę ograniczonego zaufania do osób dorosłych.

KLASA   III

- przypomnienie zasad higieny osobistej i zachęcenie do dbałości o własne zdrowie i ciało ,

- organizowanie form czynnego wypoczynku ,

- uczenie rozwiązywania kwestii spornych bez użycia przemocy ,

- wyrabianie umiejętności rozpo-znawania substancji grożących zdrowiu ,

- wyrabianie umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach

  grożących zdrowiu .

 

- uczniowie samodzielnie dbają o swoje zdrowie i higienę osobistą ,

- umieją sami organizować czynny

  wypoczynek ,

- samodzielnie rozwiązują konflikty ,

- umieją dostrzegać sytuacje zagrażające ich  zdrowiu ,

- umieją mówić „nie” w sytuacjach

  zagrażających ich zdrowiu ,

- prezentują postawę ograniczonego zaufania  do osób dorosłych.

 

Sposoby realizacji : pogadanki, mini dramy, inscenizacje , wycieczki klasowe , pedagogizacja rodziców , udział w zajęciach pozalekcyjnych ,

                                 konkursy.

Realizatorzy : wychowawcy , nauczyciele kształcenia zintegrowanego , nauczyciel religii.

Termin realizacji : cały rok szkolny, zgodnie z planem pracy nauczycieli .

 

Metody oceny skuteczności programu : analiza dokumentacji, okresowe sprawozdania wychowawców klas z realizacji programu , ankieta .

PROGRAM PROFILAKTYKI KLAS   IV  - VI

 

Cel . 1  Zapobieganie zachowaniom agresywnym

Zadania :

             - Wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny ;

             - Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych ;

             - Wdrażanie do współpracy jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym ;

             - Kształtowanie postaw otwartości wobec personelu szkoły.

Treści

Sposoby realizacji

Realizatorzy

Termin realizacji

Osiągnięcia uczniów

Metody oceny skuteczności

 

rozwijanie zdo-lności, talentów

i predyspozycji każdego ucznia,

efektywne wykorzystanie wolnego czasu ,

wspólne poszukiwanie ,

wychowawcy klas ,

nauczyciele ,

cały rok

- uczniowie mają pozytywny 

  obraz samych siebie ,

- umieją troszczyć się

  o bezpieczeństwo własne i innych.      

wyniki ankiety przeprowadzonej wśród

uczniów

- uświadomienie, że wszelkie zja- wiska przemocy są naruszeniem dóbr i praw czło-wieka ,

- ustalenie norm i sankcji za nie-przestrzeganie tych zasad ,

- zapoznanie

 z konwencją

 praw dziecka

 

- kontrakt za-warty  między wychowawcą a uczniem

wychowawcy klas

 

 

wych. klas

      X

 

 

 

     IX

prezentują postawy    otwartości

sprawozdanie wychowawców  z realizacji programu ,

zachęcenie do otwartości

w stosunku do nauczyciela

prace  wychowa-

wcze nauczycieli

wszyscy nauczyciele

cały rok

uczniowie postrzegają n-li jako osoby życzliwe, służące

im pomocą

wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów

 

kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie ,

zajęcia we-dług przygo-towanych scenariuszy

wych. klas

według termina-rza godz. wych.

uczniowie mają pozytywny obraz samych siebie

analiza dokumentacji –

zapisy tematów w dzienniku lekcyjnym

uczenie młodzie-ży polubownego załatwiania spraw i sporów

teksty literackie,

lekcje historii

nauczyciel

jęz. polskiego i historii

wg. roz-kładów materiał.

umieją polubownie załatwić swoje sprawy

wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów

kształtowanie umiejętności odróżnienia rzeczy dobrych od złych ,

Stworzenie

„kodeksu zachowań” w każdej klasie

wych. klas

n-el religii

 

     X

umieją odróżnić rzeczy dobre od złych

sprawozdania wychowawców                  z realizacji programu

wyrabianie umiejętności dobrego kontaktu między uczniami i  n-lami ;                   kształtowanie prawidłowych relacji uczeń –n-l.

praca ogólno-

wychowaw-cza

 

analiza tekstu lit.

 

wszyscy n-le

 

n-el jęz.pol.

cały rok

 

wg.rozk-ładu

materia-łu

uczniowie posiadają

właściwy obraz relacji między

uczniami a nauczycielami

analiza dokumentacji pedagogicznej

 zapisy tematów w dzienniku lekcyjnym

 

ćwiczenia podnoszące samoocenę, uczenie samoakceptacji ,

analiza tekstów literackich

n-el jęz.pol.

wg. rozkładu materiału

-uczniowie umieją akceptować samych siebie

-są odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne i innych

analiza dokumentacji

– zapisy w dzienniku lekcyjnym

kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami

-przypomnie-

nie konwencji praw dziecka

-analiza tekstów literackich

wych. klas

n-el jęz.pol.

        XI

 

 

wg. rozkładu

materiału

-nie boją się wyrażać własnych opinii

 

- są tolerancyjni wobec

„inności”.

-sprawozdania wychow.

z realizacji programu

 

 

Cel   2.  Motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia .

Zadania :  - Dostarczenie informacji o pozytywnych wartościach zdrowego trybu życia ;

                 - Przekazanie informacji o szkodliwości używek i innych substancji szkodliwych  dla zdrowia ( materiały wybuchowe ; leki ;  środki

                   chemiczne  ) ;

                 - Pokazanie możliwości poszukiwania dobrego stylu życia bez pomocy używek ;

                 - Uczenie , jak odmawiać, bez obawy przed odrzuceniem ;

                 - Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem .

Treści

Sposoby realizacji

Realizatorzy

Termin realizacji

Osiągnięcia uczniów

Metody oceny skuteczności

 

poznanie zasad dotyczących higi-eny osobistej, zdrowego żywie-nia i higieny pracy ucznia

pogadanki

wych. klas

n-el przyrody

      X

wg.rozkładu

materiału

uczniowie znają zasady higieny osobistej i zdrowego żywienia

-analiza dokumentacji pedagogicznej

- sprawdzian wiadomości z przyrody

definicja substa-ncji odurzającej, zapoznanie z gatywnym wpły-wem substancji odurzających na organizm dziecka

lekcje przyrody

n-el przyrody

zgodnie

z programem nauczania

znają negatywne skutki zażywania substancji odurzających

sprawdziany przedmiotowe

uczenie się umie-jętności obrony przed naciskami ze strony otocze-nia rówieśników i osób dorosłych

Analiza tekstów literackich

wych. klas

n-el jęz.pol.

wg.rozkładu materiału

umieją bronić się przed presją grupy, prezen-tują postawy

asertywne

sprawozdania wych.

z realizacji programu

 

zapoznanie z rolą sportu, wypoczy-nku i rozwijania zainteresowań

uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych

n-le prowadzący takie zajęcia

cały rok

uczniowie znają rolę sportu i rozwijania zainteresowań

analiza dokumentacji

pedagogicznej

prowadzenie rozmów na temat poszanowania godności ludzkiej

i koleżeństwa

analiza tekstów literackich

pogadanki

n-el jęz.polskiego

wychowaw.

wg. rozkładu materiału

szanują się wzajemnie

wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów

przypomnienie wiadomości doty-czących negatyw-nego wpływu środków odurza-jących na organi-zm człowieka

-konkurs plastyczny

-pogadanki

n-el plastyki

wych. klas

wg.harmo-nogramu godzin wych

znają skutki zażywania substancji psychoakty-wnych

sprawozdania wych.

z realizacji programu

higiena pracy ucznia, uczenia się, zasady racjonalnego odżywiania się

-pogadanki

n-el przyrody i techniki

n-el jęz.pol.

wg.progra-mów na po-szczegól-nych przed-miotach

znają zasady prawidłowego odżywiania się i higieny pracy ucznia

analiza dokument-acji pedagogicznej

- zapisy tematów w dzienniku lekcyj-nym

uczenie się „sztuki odmawiania”

-trening umiejętności

-pedagogizacja rodziców

wych. klas

wg.harmo-nogramu godz.wych.

uczniowie pot-rafią grzecznie ale stanowczo odmawiać szkodliwym propozycjom

sprawozdania wych.

z realizacji programu

 

przekazanie info-rmacji o klasy-fikacji środków odurzających (informacje pod-stawowe) oraz ich wpływie na orga-nizm człowieka

-pogadanki na godz.wych.

-zajęcia wg.

przygotowanych scenariuszy

wych. klas

n-el przyrody

wg.harmono-

gramu godz. wych.

uczniowie znają rodzaje środków uzależniających i ich wpływ na organizm człowieka

analiza dokumentacji pedagogicznej

wyrabianie umiejętności radzenia sobie z presją grupy

analiza tekstów literackich

-analiza tekstów literackich

n-el  jęz.pol.

 

-wych. klas

wg.rozkładu materiału

wg.harmono-

gramu godz. wych.

uczniowie pot-afią zachować swoją indywi-ualność nie ulegają złym wpływom grupy

sprawozdania wych.  z realizacji programu

rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, zalet i wad

zajęcia wg. przygotowanych scenariuszy

analiza tekstów literackich

wych. klas

 

 

n-el j.polskiego

wg. harmono-

gramu godz. wych.

obiektywnie oceniają swoją osobowość, świadomie dążą do rozwijania własnych zalet

analiza dokumentacji pedagogicznej

wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem

zajęcia wg. przygotowanych scenariuszy

wych. klas

wg. harmono-

gramu godz. wych.

rozumieją przyczyny stresu i sposoby walki z nim

sprawozdania wychowawców  z realizacji programu

 

Uchwalony przez Radę Rodziców 18 października 2011 roku

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>